1903

1 juli — 19 juli

2 428 km

MAURICE GARIN, FRANCE

Winnaar

Gemiddelde snelheid:  25,678 km/h